Das Deutsch-Singalesische Wörterbuch


Im Singalesischen Wörterbuch findest man neben der Übersetzung auch eine Transcription des singalesischen Worter. Das ist besonders für jene interessant, die mit den singalesischen Zeichen noch nicht so gut umgehen können oder Vorlagen zum Üben der Sprache benötigen.
EnglishSinhalaTranscript
aberනමුත්na mu t
achtඅටa tta
Adresse (f.)ලිපිනයli pi na ya
Affeවරාva ndu raa
aggressivකලහක්කරka la ha K ka ra
akzeptierenපිළිගන්නවාpi lli ga n na vaa
alleසියල්ලsi ya l la
alle(-s)ඔක්කොමo k ko ma
alleinතනිවta ni va
Alles gute zum Geburtstagසුබ උපන්දිනයක්su ba u pa n di na ya k
Alter (n.)වයසva ya sa
ältere Schwesterඅක්කාa k kaa
Antwort (f.)පිළිතුරpi lli tu ra
Aprilඅප්‍රියෙල්a pri ye l
Arbeitවැඪvae dda
arbeitenවැඪ කරනවාvae dda ka ra na vaa
aufඋඪu dda
Auf Wiedersehenනැවත හමුවෙමුnae va ta ha mu ve mu
auf, obenඋඪu dda
Augustඅගෝස්තුවa goo s tu va
Auslandපිටරටpi tta ra tta
Auslandරටra tta
älterer Bruderඅය්යාa y yaa
Baby (f.)ළදරුවාlla da ru vaa
Bauernhof (m.)ගොවිපළgo vi pa lla
bitteකරුණාකරka ru nnaa ka ra
Bleiඊයම්ii ya m
Blume (w.)මලma la
Blut (s.)ලේlee
Brief (m.)ලියුමli yu ma
Brilleඇස් කණ්ණාඪියae s ka nn nnaa ddi ya
Buch (n.)පොතpo ta
Büro (n.)කන්තෝරුවka n too ru va
Dankස්තුතිs tu ti
Dankeඉස්තුතිi s tu ti
dann, danachඊලඟටii la nga tta
das Augeඇසae sa
das Haarකොko nda
das Herzහදවතha da va ta
das Ohrකනka na
denkenහිතනවාhi ta na vaa
der Fussකකුලka ku la
der Geburtsortඋපන් ගමu pa n ga ma
der Jungeකොල්ලko l la
der Körperඇඟae nga
der Mannමිනිහාmi ni haa
der Nameනමna ma
der Rückenකොන්ko n nda
der Wohnsitzපදිංචියpa di nnn ci ya
der Zahnදතda ta
Dezemberදෙසැම්බරයde sae m ba ra ya
die Erinnerung, das Gedächtnisමතකයma ta ka ya
die Gegendහරියha ri ya
die Handඅතa ta
die Männer, die Leuteමිනිස්සුmi ni s su
die Provinzපලාතpa laa ta
die Zähneදත්da t
die Zungeදිවdi va
Dienstagඅඟහරුවාදාa nga ha ru vaa daa
diesඒකee ka
Dingදෙයde ya
Dingeදේවල්dee va l
Donnerstagබ්‍රහස්පතින්දාbra ha s pa ti n daa
Dorf, dasගමga ma
drückenඔබනවාo ba na vaa
dreiතුනtu na
duඔයාo yaa
Edelsteinරුවනru va na
einsඑකe ka
einverstandenඑකඟයිe ka nga yi
er, sieඑයාe yaa
erlaubenඅවසර දිමa va sa ra di ma
Erwachseneවැඪිහිතිvae ddi hi ti
essenකනවාka na vaa
Februarපෙබරවාරියpe ba ra vaa ri ya
fernඈතaae ta
fest, hart, dichtතදta da
Fieberඋණu nna
Finger (m.)ඇල්ලae nngi l la
Finger, Zeheඇඟිල්ලae ngi l la
Fischමාළුවාmaa llu vaa
Flugzeugඅහස්යානයa ha s yaa na ya
Flussගඟga nga
Frauකෙල්ලke l la
früher, bevor, damalsඉස්සරi s sa ra
Freitagසිකුරාදාsi ku raa daa
Friedeසාමයsaa ma ya
früh, bevorකලින්ka li n
fünfපහpa ha
Gabel (f.)ගෑරුපුව,ගෑරුපුgaae ru pu va , gaae ru pu
gähnenඈනුම් අරිනවාaae nu m a ri na vaa
gegenවිරුද්ඪවvi ru d dda va
Geheimnisරහසra ha sa
gehenයනවාya na vaa
gehen (Perfekt)ගියාgi yaa
Geist, Gedankeමනma na
gekochter Reisබත්ba t
Geld (n.)සල්ලිsa l li
Gesichtමූණmuu nna
gesternඊයේii yee
Gesundheitසනීපsa nii pa
Gesundheitසැපsae pa
gleichසමsa ma
großලොකුlo ku
Grossmutter, Omaආච්චීaa c cii
Grossvaterආතාaa taa
gutහොho nda
Guten Tagආයුබෝවන්aa yu boo va n
Hausගෙදරge da ra
Hausගෙයge ya
Häuserගෙවල්ge va l
heißරස්නේra s nee
Henneකිකිළීki ki llii
heuteඅදa da
hier, hierherමෙහෙme he
Hitzeරස්නයra s na ya
Hundබල්ලාba l laa
hundertඑකසීයe ka sii ya
Hundertසීයsii ya
ichමමma ma
jaඔවුo vu
Jahrඅවුරුද්දa vu ru d da
Januarජනවාරියja na vaa ri ya
jährlichඅවුරුදු පතාa vu ru du pa taa
Juliජූලිjuu li
jüngere Schwesterනංගිna nnn gi
jüngerer Bruderමල්ලිma l li
Juniජූනිjuu ni
Kaffeeකෝපිkoo pi
Königරජra ja
Kücheකුස්සියku s si ya
klein, niedrigමිටිmi tti
klein, unwichtigපොඪිpo ddi
kochenඋයනවාu ya na vaa
kommenඑනවාe na vaa
Kopfඔළූවo lluu va
Kräheකපුටාka pu ttaa
Krähenකපුටෝka pu ttoo
Krankenhausරෝහලroo ha la
Krankheitරෝගයroo ga ya
Kuhදෙනde na
Küheදෙන්නුde n nu
kurzකෙටිke tti
lachenහිනා වෙනවාhi naa ve na vaa
Landරටra tta
laufenදුවනවdu va na va
Löweසිංහයsi nnn ha ya
Leopardදිවියාdi vi yaa
Lichtඑළියe lli ya
Liebe (f.)ආදරයaa da ra ya
Löffel (m.)හැන්ද,හැhae n da , hae ndi (pl.)
Lohn, Mieteකුලියku li ya
Luft (f.)වාතයvaa ta ya
machenකරනවාka ra na vaa
Maiමැයිmae yi
Mausමීයාmii yaa
Märzමාර්තුවmaa r tu va
meinesමගේma gee
Mensch, Mannමිනිසාmi ni saa
Messer (n.)පිහිය,පිහිpi hi ya , pi hi (pl.)
Milch (w.)කිරිki ri
Minuteමිනිත්තුවmi ni t tu va
Mittwochබ්‍රදාදාbra daa daa
Monatමාසයmaa sa ya
Montagසදාsa ndu daa
Mundකටka tta
Mutterඅම්මාa m maa
nach, späterපසුවpa su va
Nachtරැයrae ya
negativ, minusඍතුවrr tu va
nehmenගන්නවාga n na vaa
neinනැහැnae hae
neu, modern, frischනවna va
Neuanfangඅභිනව ආරම්භa bhi na va aa ra m bha
neunනවයna va ya
nichtඑපාe paa
nicht wahr?නේnee
nochmalනැවතnae va ta
Novemberනොවැම්බරයno vae m ba ra ya
Oktoberඔක්තෝබරයo k too ba ra ya
Onkelමාමාmaa maa
Ostasienඈත පෙරදිගaae ta pe ra di ga
Pfeilඊයii ya
Pferdඅශ්වයa sh va ya
Pferdeඅශ්වයෝa sh va yoo
Post (f.)තැපෑලtae PAAE la
Ratteලොකු මීයාlo ku mii yaa
Regen (m.)වැස්සvae s sa
Regierungරජයra ja ya
regnenවහිනවාva hi na vaa
reichපොහොසත්po ho sa t
Reiche, reiche Frauපොහොසතීpo ho sa tii
Reicher, reicher Mannපොහොසතාpo ho sa taa
rein, sauberපිරිසිදුpi ri si du
Reis (nicht gekocht)හාල්haa l
Rice (not boiled)හාල්haa l
richtigහරිha ri
rotරතුra tu
Samstagසෙනසුරාදාse na su raa daa
sangගැයුවgae yu va
Sariසාරියsaa ri ya
sauber machen, reinigenපිරිසිදු කරනවාpi ri si du ka ra na vaa
sauber werdenපිරිසිදු වෙනවාpi ri si du ve na vaa
sägen, reißenඉරනවාi ra na vaa
süßමිහිරිmi hi ri
schön, hübschලස්සණla s sa nna
Schönheitරූපයruu pa ya
Schereකතුරka tu ra
schicken, sendenයවන්නවාya va n na vaa
schlagenගසනවාga sa na vaa
schlagenගහනවාga ha na vaa
schlechtනරකna ra ka
schlecht, grausamනපුරුna pu ru
schliessenවහනවාva ha na vaa
schmerzenරිදෙනවri de na va
schmerzenරිදෙනවාri de na vaa
Schmutzමලma la
schmutzig, unsauberඅපිරිසිදුa pi ri si du
Schneeහිමhi ma
schneidenකපනවාka pa na vaa
schnellඉක්මන්i k ma n
schnittකැපුවkae pu va
schrägහරහාha ra haa
Schuhසපත්තුවsa pa t tu va
Schweinඌරාuu raa
Schweineඌරෝuu roo
Schweinefleischඌරු මස්uu ru ma s
sechsහයha ya
sehrහරිha ri
seinඉන්නවාi n na vaa
Septemberසැප්තැම්බරයsae p tae m ba ra ya
sich erinnernමතක් වෙනවාma ta k ve na vaa
siebenහතha ta
Silberරිදීri dii
singenගයනවාga ya na vaa
singhalesischසිංහලsi nnn ha la
singhalesischසිංහලsi nnn ha la
Sonneඉරi ra
Sonntagඉරිදාi ri daa
Sonntagඉරිදාi ri daa
Sport, Spielක්‍රීඪාවkrii ddaa va
Stadtනගරයna ga ra ya
stark, dick, korpulentතරta ra
Steinගලga la
südlich, süd-, auf der rechten Seiteදකුණුda ku nnu
Tante (f.)නැන්දnae n da
tausendඑකදාහe ka daa ha
Taxiටැක්සියttae k si ya
tötenමරනවාma ra na vaa
Telefonටෙලිෆෝනයtte li foo na ya
telefonierenටෙලිෆෝන් කරනවාtte li foo n ka ra na vaa
Tempel (m.)පන්සලpa n sa la
Tiere (pl.)සතුන්sa tu n
Tisch (m.)මේසයmee sa ya
Tisch (m.)මේසයmee sa ya (n.)
Totමරණයma ra nna ya
Traumසිහිනයsi hi na ya
Türදොරdo ra
undසහsa ha
Unfall (m.)අනතුරa na tu ra
unterයටya tta
vielen Dankබොහොම ස්තුතියිbo ho ma s tu ti yi
vierහතරha ta ra
Viertelකාලkaa la
Vogelකුරුල්ලාku ru l laa
Wahrheitසත්‍යයsa tya ya
Warte Sie einen Moment !මිනිත්තුවක් ඉන්නmi ni t tu va k i n na !
Warumඇයිae yi
Was ?මොකක්දmo ka k da
waschenහෝදනවාhoo da na vaa
Wasser (s.)වතුරva tu ra
weißසුදුsu du
welcheකොයිko yi
Werකව්දka v da
Wie geht es dir/Ihnen?සැප සනීප කොහොමදsae pa sa nii pa ko ho ma da ?
wieviel, wieකොච්චරko c ca ra
Windසුළඟsu lla nga
winzigචූටිcuu tti
wirඅපිa pi
wissenදන්නවාda n na vaa
wo, wohinකොහේko hee
Wocheසතියsa ti ya
Wohlbefindenසැපsae pa
zehnදහයda ha ya
Zeitකලka la
Zeitකාලයkaa la ya
Zeitabschnitt, Jahreszeitඍණrr nna
Zuckerසීනිsii ni
zweiදෙකde ka
Zweifel, Verdachtසැකයsae ka ya
zwischenඅතරa ta ra


© 2019 - Alooha | Sinhala Dictionary | Sinhala Grammar | Sinhala Signs | Österreichisch | Jerga Urbana || Deutsch - English

Sinhala (also known as Sinhalese (older spelling: Singhalese) in English, also known locally as Helabasa, is the mother tongue of the Sinhalese people, who make up the largest ethnic group in Sri Lanka, numbering about 15 million. Sinhala is also spoken, as a second language by other ethnic groups in Sri Lanka, totalling about 3 million. It belongs to the Indo-Aryan branch of the Indo-European languages. Sinhala is one of the official and national languages of Sri Lanka, along with Tamil. Sinhala, along with Pali, played a major role in the development of Theravada Buddhist literature. Sinhala has its own writing system, the Sinhala alphabet, which is a member of the Brahmic family of scripts, and a descendant of the ancient Indian Brahmi script. The oldest Sinhala inscriptions found are from the 6th century BCE, on pottery; the oldest existing literary works date from the 9th century CE. The closest relative of Sinhala is the language of the Maldives and Minicoy Island (India), Dhivehi.

In 1977 the Free market economy was introduced to the country, incorporating privatisation, deregulation and the promotion of private enterprise and loans. While the production and export of tea, rubber, and other commodities remain important, industrialisation has increased the importance of food processing, textiles, telecommunications and finance. Main economic sectors of the country are tourism, tea export, clothing, rice production and other agricultural products. In addition to these economic sectors, overseas employment contributes highly in foreign exchange, most of them from the Middle East.

The per capita income of Sri Lanka has doubled since 2005. During the same period, poverty and unemployment has dropped, market capitalisation has quadrupled and budget deficit has doubled. 90% of the households in Sri Lanka are electrified. Income inequality has also dropped in recent years.

Sri Lanka is next only to Maldives in the South Asian region in terms of per capita income.

It is possible to get loans at various banks where no personal guarantors or down payments are required, e.g. for wedding loans or car loans. There are option of repaying the loan based on a reducing balance or an equal installment scheme and the flexibility to choose the repayment period of up to 5 years. Processing fee is typically low and there is the choice of both fixed and floating rate interest rate options.

Sri Lanka is a country off the southern coast of the Indian subcontinent in South Asia. Known until 1972 as Ceylon, Sri Lanka is an island surrounded by the Indian Ocean, the Gulf of Mannar, the Palk Strait, and lies in the vicinity of India and the Maldives. As a result of its location in the path of major sea routes, Sri Lanka is a strategic naval link between West Asia and South East Asia. It was an important stop on the ancient Silk Road. Sri Lanka has also been a center of the Buddhist religion and culture from ancient times, being the nation where the Buddhist teachings were first written down as well as the oldest continually Buddhist country. Sri Lanka boasts a diverse range of cultures, languages and religions. The Sinhalese people form the majority of the population; Tamils, who are concentrated in the north and east of the island, form the largest ethnic minority. Other communities include Moors, Burghers, Kaffirs, Malays and the aboriginal Vedda people. Sri Lanka is a republic and a unitary state which is governed by a semi-presidential system with its official seat of government in Sri Jayawardenapura-Kotte, the capital. The country is famous for the production and export of tea, coffee, gemstones, coconuts, rubber and cinnamon, the last of which is native to the country. Sri Lanka has been called The Pearl of the Indian Ocean.